1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky nižšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť
Mega Traffic, s.r.o.
Dúbravka 256/14
972 05 Sebedražie
IČO: 48 022 519
DIČ: 2024180642

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).

Objednávkou produktu na stránkach Skolaforexu.sk súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z členskej sekcie: vstup.skolaforexu.sk a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor a spoločnosť Mega Traffic s.r.o. za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: info@skolaforexu.sk. Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára na stránke www.skolaforexu.sk/premium. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t. j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami spoločnosti Mega Traffic s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

Po úhrade objednávky odošle predávajúci kupujúcemu e-mail s prihlasovacími údajmi do privátnej členskej zóny s obsahom kurzu. Prístup do členskej zóny je časovo neobmedzený a trvá počas celej doby trvania projektu Škola forexu – skolaforexu.sk

3. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Spôsob platby

Platiť za produkty je možné bankovým prevodom. Inštrukcie k platbe budú kupujúcemu odoslané e-mailom po objednaní produktu.

5. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

6. Záručné podmienky a reklamácie

Na online produkt Kurz Forex Trader zakúpený cez internetovú stránku skolaforexu.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia Kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje poskytnutie prihlasovacích údajov pre kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny zo strany Kupujúceho.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 910 373 310 alebo na e-mailovej adrese info@skolaforexu.sk

Ak bude reklamácia odôvodnená a v závislosti od povahy vady plnenia, pri neodstrániteľnej vade má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného okamžitého (t.j. ihneď po doručení odstúpenia Predávajúcemu) ukončenia platnosti prístupových údajov Spotrebiteľa k zakúpenému online produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom bezvadnom použití online produktov, bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny.

Pri odstrániteľných vadách plnenia Predávajúci poskytne Kupujúcemu možnosť nápravy uvedenej vady na základe povahy produktu.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s predávajúcim. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať v písomnej forme na adresu sídla predávajúceho alebo emailom na info@skolaforexu.sk. V oznámení o odstúpení od zmluvy uvedenie používateľ meno a priezvisko, jeho adresu, číslo a dátum objednávky. Peniaze budú používateľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci dáva kupujúcemu právo zakúpený kurz vyskúšať a v prípade nespokojnosti požiadať o vrátenie peňazí, maximálne však do 14 dní odo dňa objednania kurzu. Ak sa kupujúci rozhodne garanciu využiť, je potrebné o tom predávajúceho oboznámiť e-mailom najneskôr do 14 dní od objednania. Peniaze za kurz budú používateľovi vrátené a zároveň bude používateľovi deaktivovaný prístup do online kurzu.

8. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb. Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o Vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku Vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov či vyplnením formulára a ankiet.

Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu. Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme Vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu. Pre uľahčenie Vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači. Ak vám nie je niečo jasné alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa webu na adrese info@skolaforexu.sk.

Čítajte viac v sekcii Ochrana osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23. 7. 2023 a sú zverejnené prostredníctvom webových stránok https://skolaforexu.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.