Každé rozhodovanie manuálneho tradera sa odohráva v jeho hlave. To znamená, že emocionálne stavy a celková psychika tradera majú významný vplyv na každé obchodné rozhodnutie. Tieto vplyvy môžu vyvolať nežiaduce chyby v rozhodovaní, ktoré môžu mať za následok značné straty na obchodnom účte tradera.

Analýza emócií v tradingu

Prvým krokom pri riešení týchto situácií je vykonať si analýzu príčin, čo si v tomto prípade vyžaduje dôkladné skúmanie psychológie tradingu. Je dôležité si uvedomiť, ako psychika ovplyvňuje naše rozhodovanie. To nám následne umožňuje lepšie porozumieť, prečo sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli, a následne nám poskytuje cennú spätnú väzbu. Významným poznatkom je, že väčšina rozhodnutí je podmienená emóciami, nie vždy iba logikou a racionálnym uvažovaním. To zahŕňa ako kladné, tak záporné emócie, ktoré môžu vznikať v priebehu obchodovania. Preto je nevyhnutné, aby sme si priznali, že naše konanie je vždy spojené s aktuálnym emocionálnym stavom, ktorý sa nie vždy opiera o racionálny úsudok.

Začnime analýzou emócií, ktoré môžu ovplyvňovať naše obchodné rozhodovanie:

Nadšenie – pozitívne emócie, ktoré môžu vzniknúť pri úspešnom obchode.
Strach – emócia, ktorá vychádza z neistoty a neznáma.
Neistota – pocit nedostatočnej istoty ohľadom obchodných rozhodnutí.
Sebaistota – pocit, že sme správne posúdili situáciu a urobili kvalitný obchod.
Skepsa – pochybnosti o výsledku obchodu a nedôvera v zvolenú stratégiu.
Úzkosť – emócia, ktorá vzniká pri strachu z potenciálnej straty.
Panika – extrémna úzkosť, ktorá môže viesť k impulzívnym reakciám.
Ľútosť – pocit straty alebo neľútosti nad neúspešnými obchodmi.
Frustrácia – emócia spojená s ťažkosťami v dosahovaní obchodných cieľov.

Kľúčové Emócie: Strach a Chamtivosť

Zo všetkých emócií, ktoré môžu ovplyvňovať traderov, sú zásadné asi nasledujúce dve: strach a chamtivosť.

Strach vychádza z neistoty a neznámych faktorov na trhoch. Jedným zo spôsobov, ako zvládať strach, je aktívne identifikovať a vopred si premyslieť možné scenáre vývoja obchodu. Vytvorenie plánov pre rôzne situácie môže efektívne znížiť vplyv strachu na rozhodovanie a poskytuje jasnejšie rady, ako by sme mali postupovať v rôznych situáciách. Na obrázku môžeme v zjednodušení vidieť, ako si je možné definovať rôzne scenáre.

Chamtivosť sa prejavuje túžbou po zisku, ktorá môže presahovať zdravý úsudok. Chamtiví traderi často podstupujú nadmerné riziká v nádeji na väčší zisk. Čiastočnou obranou voči tomuto stavu sú pochopiteľne dopredu nastavené pokyny Stop loss a Take profit. Všeobecne povedané je dobré pracovať s nejakým plánom stratégie, s rôznymi scenármi vývoja a systémom „čo urobím, keď…“. Týmto spôsobom je možné minimalizovať impulzívne reakcie vyvolané chamtivosťou.

Štúdium psychológie

Štúdium psychológie tradingu je nesmierne zaujímavá disciplína a bezpochyby práve zvládnutá psychológia tradingu je jedným z hlavných faktorov, ktoré odlišujú tých úspešných od neúspešných.

Ako ďalší zdroj k tomuto štúdiu vám môže pomôcť nedávne vysielanie Ondreja Hartmana práve na tému Psychológia pre traderov, ktorá je súčasťou série videí Top 5 nástrojov Ondřeja Hartmana. Všetky záznamy môžete získať tu: https://sk.xtb.com/top-5-nastrojov-ondreja-hartmana

5/5 - (1 vote)